Pay2Wash

Diensten

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Pay2Wash is een dienst van Van de Weijer Laundry B.V. en is gevestigd aan De Hooge Akker 29, 5661NG Geldrop. Van de Weijer Laundry B.V. (hierna te noemen Pay2Wash) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. B. van de Weijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Pay2Wash en is te bereiken via of via +31(0)40-280 23 90.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pay2Wash verwerkt je persoonsgegevens zodat je gebruik kunt maken van de Pay2Wash dienst. Wij verwerken alleen de minimaal benodigde gegevens die je zelf aan ons verstrekt op het moment dat je een account aanmaakt, te weten:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website/app

Het e-mailadres en het wachtwoord zijn nodig om in te kunnen loggen. Je naam is nodig om te kunnen verifiëren wie je bent wanneer je contact met ons opneemt. Daarnaast verzamelen we aanvullende informatie die je vrijblijvend kunt invullen op je account pagina, te weten:

 • Adres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens zijn niet noodzakelijk, maar we vragen erom omdat we m.b.v. deze gegevens beter kunnen verifiëren wie jij bent dan via jouw naam alleen. Maak je gebruik van de Pay2Wash app en wil je ook pushberichten ontvangen, dan slaan we ook nog een unieke ID/code op welke nodig is om je een pushbericht te kunnen sturen (bijvoorbeeld wanneer je was klaar is) middels de dienst OneSignal. OneSignal verzamelt op zijn beurt echter wel meer informatie. (Denk bijv. aan het merk en type van je telefoon.) Deze informatie is (naar eigen zeggen) echter geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII), wat wil zeggen dat deze niet terug te herleiden is naar jou persoonlijk. OneSignal behoudt zich het recht voor om deze informatie met haar partners te delen. Meer informatie hierover vind je op:

Wanneer je dit niet op prijs stelt, kun je de pushberichten uitschakelen via de instellingen. (Ga hiervoor naar ‘Mijn account’ > ‘Notificatie instellingen’.) Wanneer dit is uitgeschakeld wordt er geen data meer gedeeld met OneSignal en wordt het ID van jouw telefoon uit onze database verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pay2Wash verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over (belangrijke) wijzigingen van onze diensten en producten
 • Pay2Wash analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pay2Wash neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pay2Wash) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pay2Wash bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens BewaartermijnReden
PersonaliaZolang je een account hebt waar je gebruik van maakt.*Dit is nodig t.b.v. onze dienstverlening.
Jouw activiteiten op de site/appOnbeperktDit is nodig om de integriteit van het Pay2Wash systeem te bewaren. Deze gegevens worden echter geanonimiseerd wanneer jouw account wordt verwijderd.

* In de Algemene Voorwaarden staat beschreven wanneer we (inactieve) accounts verwijderen. Daarnaast kun je te allen tijde zelf je account verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pay2Wash verkoopt jouw gegevens niet aan derden (wij hebben net zo’n hekel aan spam als jij!) en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die toegang zouden kunnen hebben tot jouw gegevens (zoals bijvoorbeeld de partij die de hosting van de website verzorgt of de partij die de website/app ontwikkelt), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pay2Wash blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pay2Wash gebruikt naast technische, functionele cookies ook analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website/app wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat de website/app naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruiken we (soms) analytische cookies om het websitebezoek te kunnen meten en zodoende de website te kunnen verbeteren. Wanneer we dit doen maken we hiervoor gebruik van Google Analytics. Om de inbreuk op jouw privacy te minimaliseren hebben we hiervoor de volgende aanpassingen gedaan:

 • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • We hebben het laatste octet van jouw IP-adres gemaskeerd
 • We hebben de optie ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgeschakeld

Je kunt je daarnaast afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy[at]pay2wash.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Tevens willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pay2Wash neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring