Pay2Wash

Diensten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PAY2WASH
Datum: 25 november 2018

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder:
De partij die één of meerdere Pay2Wash-voorzieningen door middel van Pay2Wash laat bedienen en afrekenen.

Afnemer:
Een persoon of entiteit die van een Pay2Wash-voorziening gebruik maakt of op wiens Pay2Wash Account van een Pay2Wash-voorziening gebruik wordt gemaakt.

Algemene Voorwaarden:
De onderhavige algemene voorwaarden toepasselijk op al het gebruik van Pay2Wash.

App:
Een app voor iOS en Android die door Dienstverlener ter beschikking wordt gesteld voor het gebruik van Pay2Wash.

Pay2Wash:
Een dienst van Dienstverlener die het mogelijk maakt om door middel van de App en de Website transacties bij Pay2Wash-voorzieningen aan te gaan en af te rekenen.

Pay2Wash Account:
Een account voor de dienst Pay2Wash door registratie bij een Aanbieder via de Website.

Pay2Wash-voorziening:
Een genummerde wasmachine, wasdroger of andere faciliteit die door middel van Pay2Wash toegankelijk en afgerekend wordt.

Pay2Wash-tarief:
Het door de Aanbieder vastgestelde tarief voor het gebruik van een Pay2Wash-voorziening per transactie of tijdseenheid inclusief BTW, welk tarief van tijd tot tijd door de Aanbieder kan worden aangepast (zie artikel 4 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden).

Dienstverlener:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van de Weijer Laundry B.V., gevestigd te Geldrop, die door Aanbieder is gecontracteerd om de Pay2Wash-voorzieningen toegankelijk te maken.

Locatie:
De locatie waar de Pay2Wash-voorzieningen zich bevinden. Elke locatie kan worden geïdentificeerd middels een unieke locatiecode welke te vinden is in de ruimte waar de Pay2Wash-voorziening zich bevindt.

Mijn omgeving:
Een persoonlijke accountpagina binnen de Website of App, die alleen toegankelijk is voor de Afnemer en waarop de Afnemer persoonlijke gegevens kan inzien, opgeven en wijzigen.

Overeenkomst:
De overeenkomst voor de levering respectievelijk afname van Pay2Wash, welke elke keer dat de Afnemer een Pay2Wash-voorziening gebruikt, tot stand komt tussen de Afnemer en de Dienstverlener.

Privacyverklaring:
De privacyverklaring van Dienstverlener als vermeld op de Website, welke van toepassing is op de Overeenkomst en elk gebruik van een Pay2Wash-voorziening.

Transactie:
Een transactie of een levering met betrekking tot een Pay2Wash-voorziening door middel van Pay2Wash.

Transactiekosten:
De kosten van een Transactie op basis van het Pay2Wash-tarief.

Website:
De website pay2wash.app van Dienstverlener waarop men zich kan aanmelden voor een Pay2Wash Account bij een Aanbieder en welke toegang geeft tot Mijn omgeving.

Alle definities kunnen met behoud van geldigheid zowel in het enkelvoud of het meervoud gebruikt worden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op iedere Overeenkomst en elk gebruik van de Pay2Wash-voorziening, de Website en de App. Dienstverlener houdt zich aan de wettelijke regels met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De bepalingen in de Privacyverklaring zijn van overeenkomstige toepassing.

2.2

De Afnemer is steeds gebonden aan de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt steeds gepubliceerd op de Website en zal, op eerste verzoek, aan Afnemer per (elektronische) post kosteloos toegezonden worden. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Gebruik van Pay2Wash

3.1

Voor het gebruik van Pay2Wash dient een potentiële Afnemer zich via de App of de Website aan te melden door middel van het registreren van onder andere naam, e-mailadres, Locatie (middels een zogenaamde locatiecode) en het kiezen van een wachtwoord. De Afnemer is verantwoordelijk voor de juiste invoer van voornoemde gegevens. Na acceptatie van de Algemene Voorwaarden is de registratie voltooid en kan Afnemer inloggen op de Website en de App. Het starten van een Transactie vindt plaats door de gewenste Pay2Wash-voorziening te selecteren. Indien er voldoende tegoed/saldo aanwezig is in Mijn omgeving van de Afnemer, dan kan de Transactie bevestigd worden. Na het bevestigen kan het nog nodig zijn om lokaal de betreffende Pay2Wash-voorziening, zoals een wasmachine of een droger, te starten. De afnemer is verantwoordelijk voor het starten van de juiste Transactie, de juiste Pay2Wash-voorziening of de juiste duur of eenheid. Ingevoerde of gestarte Transacties worden niet gerestitueerd. De inloggegevens van Afnemer voor de Pay2Wash-voorziening zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met en gebruik van de inloggegevens voor Mijn omgeving en met eventuele overige toegangs- of PIN-codes, alsmede voor verlies of gebruik van deze gegevens door derden.

3.2

Het aangemeld zijn bij Pay2Wash houdt niet tevens de toestemming van de Aanbieder in voor het gebruik van de Pay2Wash-voorzieningen op de betreffende Locatie. De Afnemer dient voor het gebruik van de Pay2Wash-voorzieningen de toestemming te hebben van de Aanbieder. De Dienstverlener garandeert niet de beschikbaarheid van de Pay2Wash-voorziening. De Afnemer dient zich te houden aan de (gebruiks)aanwijzingen, richtlijnen en voorwaarden van de Aanbieder en alle landelijk en plaatselijk toepasselijke wet- en regelgeving.

3.3

Het beëindigen van een Transactie vindt ofwel automatisch plaats nadat de Pay2Wash-voorziening een programma heeft afgerond, de beschikbare tijd is verstreken ofwel door een beëindiging door de Aanbieder of (indien mogelijk) de Afnemer.

3.4

Na het starten van een Transactie stemt de Afnemer in met directe levering van de dienst via de geselecteerde Pay2Wash-voorziening. De Afnemer doet afstand van zijn eventuele herroepingsrecht nadat de Transactie is afgerond.

Artikel 4 – Kosten

4.1

Het Pay2Wash-tarief kan bestaan uit een vast tarief of uit een tarief per tijdseenheid. Bovendien kan per Transactie een minimum of juist een maximum tarief van toepassing zijn. Het Pay2Wash-tarief wordt vermeld na het selecteren van een Pay2Wash-voorziening. Het staat Aanbieder vrij om periodiek het Pay2Wash-tarief voor toekomstige Transacties te wijzigen na voorafgaande kennisgeving daarvan in de App, de Website of op de Locatie.

4.2

Na het starten van een Transactie worden de Transactiekosten bepaald op basis van het Pay2Wash-tarief zoals genoemd in artikel 4 lid 1. Kosten voor het starten van een Transactie door derden die gebruik hebben gemaakt van het Pay2Wash Account van Afnemer, komen voor rekening van de Afnemer.

Artikel 5 – Betaling

5.1

Dienstverlener toont alle transacties en daarmee samenhangende Transactiekosten aan de Afnemer via Mijn omgeving. Afnemer dient deze goed te controleren en bij geconstateerde onjuistheden of klachten Dienstverlener hiervan onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen op de hoogte te brengen.

5.2

Voordat een Transactie kan plaatsvinden dient er voldoende saldo in Mijn omgeving aanwezig te zijn. Dit kan direct in Mijn omgeving worden toegevoegd via onder andere iDEAL, overboeking, creditcard of PayPal. Betalingen vinden via een beveiligde verbinding plaats die wordt verzorgd door de Payment Service Provider (PSP) voor desbetreffende betaalmethode. Voor transacties via PayPal is PayPal tevens de PSP. De overige betaalmethodes maken gebruik van Mollie als PSP. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode zijn de algemene voorwaarden van de betreffende PSP op de transactie van toepassing. Voor PayPal zijn deze te vinden op www.paypal.com en voor Mollie zijn deze te vinden op www.mollie.com.

5.3

Dienstverlener is bevoegd de Afnemer het verdere gebruik van Pay2Wash met onmiddellijke ingang op te schorten en/of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten, in het geval van:

a. het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting door Afnemer;
b. het niet nakomen van een andere verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst door Afnemer, nadat Afnemer daartoe schriftelijk in gebreke is gesteld;
c. oneigenlijk gebruik of misbruik door Afnemer van de Pay2Wash-voorzieningen;
d. surseance van betaling, faillietverklaring of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of een aanvraag daartoe met betrekking tot Afnemer;
c. beslag op een belangrijk deel van het (bedrijfs)vermogen van Afnemer;
d. onder curatele stelling of onderbewindstelling van Afnemer of overig verlies van diens beschikkingsbevoegdheid of bekwaamheid;
e. bedrijfsbeëindiging van Afnemer indien dit een zakelijke afnemer betreft;
f. overlijden van Afnemer;
g. het geen gebruik maken van een Pay2Wash-voorziening gedurende een periode van 90 aaneengesloten dagen waarbij er tevens geen saldo aanwezig is in Mijn omgeving van de Afnemer;
h. het geen gebruik maken van een Pay2Wash-voorziening gedurende een periode van 365 aaneengesloten dagen waarbij er wel saldo aanwezig is in Mijn omgeving van de Afnemer.

Dienstverlener behoudt zich te allen tijde het recht voor om Pay2Wash of de Pay2Wash-voorzieningen die zij levert aan de Afnemer per direct op te zeggen of te weigeren.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid voor storingen

6.1

De Aanbieder en de Dienstverlener zullen zich naar redelijkheid inspannen om een regelmatige werking van de Pay2Wash-voorzieningen te realiseren en storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Noch Dienstverlener, noch Aanbieder garandeert een storingsvrij gebruik van de Pay2Wash-voorzieningen. Een Afnemer wordt verzocht door hem geconstateerde storingen en schades aan Pay2Wash-voorzieningen direct te melden bij Aanbieder via het contactformulier op de Website of App. In het geval dat de storing de App of Website betreft dient deze te worden doorgegeven aan de Dienstverlener via .

6.2

Storingen in de toelevering van elektriciteit of water aan de Pay2Wash-voorzieningen, storingen aan de Pay2Wash-voorzieningen zelf of het niet kunnen bedienen van de Pay2Wash-voorzieningen door communicatiestoringen bij (mobiele) telefoonmaatschappijen of internetproviders zijn niet voor rekening en risico van Dienstverlener of Aanbieder.

6.3

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade of kosten die Afnemer of derden lijden als gevolg van de Transactie, de Pay2Wash-voorziening of in geval van niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij anders bepaald in dit artikel. Slechts indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener of door hen ingeschakelde derden is Dienstverlener aansprakelijk voor door de Afnemer te lijden directe en materiële schade met een beperking van EUR 250,- per gebeurtenis. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals maar niet uitsluitend gederfde winst en gederfde omzet, alsmede voor immateriële schade is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Dienstverlener uit hoofde van de Overeenkomst, de Transactie, Pay2Wash en/of de Pay2Wash-voorziening is te allen tijde beperkt tot EUR 500,-.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Afnemer

7.1

De Afnemer is, behoudens dwingendrechtelijke beperkingen, aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte directe schade (derhalve niet gevolgschade) van Aanbieder, Dienstverlener en/of door Aanbieder of Dienstverlener ingeschakelde derden, ten gevolge van gebruik door Afnemer van de Pay2Wash-voorzieningen.

7.2

De Afnemer vrijwaart Aanbieder en Dienstverlener voor aanspraken, claims, schade en/of kosten van derden, die voortvloeit uit situaties als genoemd in lid 1 van dit artikel.

Artikel 8 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

8.1

De ongeldigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen.

8.2

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar of ongeldig moet worden geacht, geldt tussen Dienstverlener, Aanbieder en Afnemer een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het meest benadert.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2

Alle geschillen, voortvloeiend uit een Overeenkomst, de dienstverlening van Pay2Wash en de Algemene Voorwaarden worden exclusief beslecht door de bevoegde rechtbank Oost-Brabant te Eindhoven, dan wel – indien de Afnemer een consument wonende in Nederland is – de rechtbank waar de Afnemer zijn woonadres heeft.

Diensten